Privātuma politika

       PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politikā lietotie termini

1.1. PSL – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pilna Servisa Līzings”, Reģ. Nr. 40003546341, juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082.

1.2. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.3. Personas dati jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

1.4. Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.5. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

1.6. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus vai iegūst piekļuvi PSL telpām un tajā esošajiem Personas datiem.

1.7. Klients – juridiska vai fiziska persona, kura klātienē vai attālināti, kā arī caur tīmekļa vietni www.psl.lv, izmanto PSL piedāvātos pakalpojumus, tajā skaitā, transportlīdzekļu pircēji, nomātāji, servisa pakalpojumu izmantotāji.

1.8. Transportlīdzekļa lietotājs – Fiziska persona, kura faktiski lieto PSL iznomājamo transportlīdzekli.

1.9. Sadarbības partneris – juridiska vai fiziska persona, kas sniedz PSL savus pakalpojumus vai atbalstu transportlīdzekļu pārdošanas vai nomas realizācijas procesā.

1.10. Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tajā skaitā visi PSL Klienti, Sadarbības partneri un to norādītās kontaktpersonas, galvotāji vai pilnvarotās personas.

2.Vispārīgie noteikumi

2.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir PSL, proti, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pilna Servisa Līzings”, Reģ. Nr. 40003546341, juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082 (turpmāk – PSL) noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par PSL veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu ieguves avotiem, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.2.1. fiziskām personām, proti, PSL Klientiem un Sadarbības partneriem, potenciālajiem darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras PSL piedāvāto pakalpojumu vai sadarbības laikā norādītas kā kontaktpersonas, vai pilnvarotās personas;

2.2.2. juridiskām personām, ja to nosaukums satur fizisku personu datus vai pēc to sniegtās informācijas ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu.

2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, telefoniski, interneta vietnē, papīra formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās PSL iekšējās sistēmās vai formā tie tiek apstrādāti.

3.Informācija par Pārzini

3.1. Pārzinis ir PSL: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pilna Servisa Līzings”, Reģ. Nr. 40003546341, juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082, elektroniskā pasta adrese: atbalsts@psl.lv

3.2. Jautājumos, kas saistīti ar PSL veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie PSL kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos, elektroniskā pasta adrese: xxx. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Privātuma politikas 10.2. apakšpunktu.

4. Apstrādāto Personas datu kategorijas, nolūks un tiesiskais pamats

4.1.Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, Interneta vietnes www.psl.lv (turpmāk – Interneta vietne) apmeklētāju, Klientu, kandidātu, kas piesakās uz darba vakanci u.tml.

4.2.Lai apstrādātu Personas datus, PSL ir jānosaka Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats.

4.3. PSL var apstrādāt Personas datus, balstoties uz kādu no sešiem VDAR 6. pantā noteiktiem tiesiskajiem pamatiem, bet praksē visbiežāk tiek izmantoti turpmāk minētie tiesiskie pamati:

4.3.1. Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmā punkta “a” apakšpunkts);

4.3.2. līguma noslēgšana un izpilde (VDAR 6. panta pirmā punkta “b” apakšpunkts);

4.3.3. ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmā punkta “c” apakšpunkts);

4.3.4. PSL leģitīmo interešu īstenošana (VDAR 6. panta pirmā punkta “f” apakšpunkts).

4.3.4.1. Īstenojot PSL leģitīmās intereses, pirms Personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas uzņēmuma intereses attiecībā pret Datu subjekta tiesībām tā, lai PSL komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta interesēm un brīvībām. Minētais tiesiskais pamats tiek izmantos, piemēram, lai vērstos valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzībai. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt saskaņā ar Privātuma politikas 10.1. apakšpunktu.

4.4. Turpmāk 1.1. Tabulā norādīti gadījumi, kuros PSL ir nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus:

Tabula 1.1.

Nolūks

Personas datu kategorija Tiesiskais pamats
Pakalpojumu sniegšana: Transportlīdzekļu nomas pakalpojumu sniegšana, nomas līguma sastādīšana, noslēgšana un rēķinu izrakstīšana, saziņa ar klientu. Juridiskas personas dati: uzņēmuma rekvizīti, kontaktpersonas vārds, uzvārds, paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, automašīnas faktiskā lietotāja vārds, uzvārds, elektroniskais vai rakstveida paraksts.

Fiziskas personas dati: Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, personas apliecinoša dokumenta kopija, rakstveida vai elektroniskais paraksts

Līgumsaistību izpilde
Pakalpojumu sniegšana:

“MyToyota” aplikācijas darbības nodrošināšana automašīnas nomas laikā.

Lietotāja profila izveidošanai nepieciešamā informācija – nomas automašīnas lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, iznomātās automašīnas VIN numurs. Datu subjekta piekrišana
Pakalpojumu sniegšana: Mazlietotu transportlīdzekļu pārdošana, pirkuma līguma sastādīšana, noslēgšana un rēķinu izrakstīšana, saziņa ar klientu. Juridiskas personas dati: uzņēmuma rekvizīti, kontaktpersonas vārds, uzvārds, paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, automašīnas faktiskā lietotāja vārds, uzvārds, elektroniskais vai rakstveida paraksts.

Fiziskas personas dati: Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, personas apliecinoša dokumenta kopija, rakstveida vai elektroniskais paraksts.

Līgumsaistību izpilde
Pakalpojumu sniegšana: transportlīdzekļu servisa pakalpojumu sniegšana, saziņa ar klientu, nomas auto nodrošināšana servisa laikā. Klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, Transportlīdzekļa modelis, valsts reģistrācijas numurs, nobraukums, izvēlētā servisa veids (piemēram, tehniskā apkope, riepu montāža, u.c).

 

Nomas auto nodrošināšanai servisa laikā var tikt pieprasīti personas dati, kas norādīti Tabulas 1.1. sadaļā “Pakalpojumu sniegšana: Transportlīdzekļu nomas pakalpojumu sniegšana, nomas līguma sastādīšana, noslēgšana un rēķinu izrakstīšana, saziņa ar klientu.”

Līgumsaistību izpilde
Klientu apkalpošana, citu pakalpojumu sniegšana klientiem:
palīdzība līzinga pieteikuma sagatavošanā transportlīdzekļu iegādes gadījumā, transportlīdzekļa apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana  un citas ar pakalpojumu  nodrošināšanu saistītās darbības.
Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts, Klienta nodarbošanās, paraksts, darba devēja nosaukums, darbības nozare, amats, informācija par to vai Klients ir politisiki nozīmīga persona, informācija par Klienta un tā mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem, informācija par Klienta esošajām saistībām, līzinga nosacījumi, u.c. informācija, kas varētu tikt pieprasīta no bankas līzinga pieteikuma iesniegšanas procesā.
Interneta vietnes darbība:  Interneta vietnes www.psl.lv darbības, analītikas un funkciju nodrošināšanai, kā arī Interneta vietnes uzlabošanai. Sīkdatnes un to glabātā informācija. Vairāk informācijai skatīt PSL Sīkdatņu politiku. Datu subjekta piekrišana
Klientu iesniegto pieteikumu administrēšana: Interneta vietnē atrodamās pieteikuma formas administrēšana, ziņu saņemšana, auto nomas piedāvājuma sagatavošana, servisa pieteikuma reģistrēšana un atbildes sniegšana uz norādīto kontaktinformāciju, citos portālos izvietoto sludinājumu (piemēram, ss.com) saņemto pieteikumu administrēšana. Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, informācija par pieprasīto pakalpojumu vai piedāvājumu, cita informācija, kas sniegta brīvprātīgi, iesniedzot pieteikumu. Leģitīmās intereses

 

PSL leģitīmās intereses sazināties ar cilvēkiem un atbildēt uz saņemtajiem jautājumiem un pieprasījumiem.

Mārketinga aktivitāšu īstenošana: digitālā mārketinga īstenošana, tajā skaitā, sociālo tīklu reklāmu izvietošana atbilstoši vēlamai auditorijai, e-pasta mārketinga īstenošanai (esošo, bijušo klientu un interesantu informēšana par jaunumiem un aktualitātēm, īpašiem piedāvājumiem), SMS mārketinga īstenošana. Klienta vai interneta vietnes apmeklētāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, informācija par interneta vietnes lietošanas paradumiem. Datu subjekta piekrišana

 

Klients jebkurā brīdī var atsaukt sevis sniegto piekrišanu saskaņā ar šīs Politikas 10.  nodaļu.

Atgādinājumi un paziņojumi klientiem: atgādinājumu vai ziņojumu sūtīšana par veiktu klienta rezervāciju (piemēram, transportlīdzekļa servisu) klientam, izmantojot SMS, E-pastu vai zvanot uz klienta norādīto telefona numuru. Vārds, uzvārds, veiktās pakalpojuma rezervācijas datums un laiks, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, telefona numurs, e-pasts, rezervētais pakalpojums. ●      Datu subjekta piekrišana

●      Leģitīmās intereses

 

Atgādinājumus par ieplānotu pakalpojumu sāņemšanu PSL izsūta Klientiem īstenojot leģitīmās intereses, taču Klients jebkurā brīdī var liegt šādu personas datu apstrādi, atsakoties no šādu ziņojumu saņemšanas, saskaņā ar šīs Politikas 10.  nodaļu.

Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai: apmierinātības aptauju izsūtīšana. Apmierinātības aptaujas sniegtās atbildes. Datu subjekta piekrišana
Lietvedības organizācija:
dokumentācijas, izejošās un ienākošās korespondences, līgumu u.tml. uzskaite un glabāšana, iekšējās klientu uzskaites sistēmas uzturēšana, klientu informācijas reģistrēšana uzņēmuma iekšējā sistēmā.
Noslēgtie līgumi un to saturoša informācija par personu (vārds, uzvārds, personas kods, u.c.), personas apliecinošu dokumentu kopijas, izrakstītie rēķini un to saturoša informācija par personu, personas datu piekrišanas veidlapas un klientu sniegtā informācija (e-pasts, telefona numurs.). ●      Likumā noteikto prasību izpilde

●      Leģitīmās intereses

Atkarībā no dokumentācijas tipa tā var tikt glabāta, lai

īstenotu savas leģitīmās intereses,piemēram, aizstāvētu intereses tiesā, vai lai ievērotu normatīvo aktu prasības.

Sociālo tīklu administrēšana:
piemēram, Facebook vai Instagram konta uzturēšana, ierakstu veikšana, foto publicēšana, saņemto ziņu administrēšana, atbildēšana.
Kontaktinformācija, informācija, kas pieejama klienta vai vietnes lietotāja sociālo tīklu kontā (attēls, darbavieta un cita informācija, kas publiski pieejama sociālo tīklu kontā), informācija par klienta vai vietnes lietotāja mijiedarbību ar PSL sociālo tīklu kontiem (funkciju “patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties”, utt. izmantošana, komentāru un cita veida komunikācijas saturs). ●      Leģitīmas intereses

●      Datu subjekta piekrišana

Personāla atlase:

personāla atlases procesa organizēšanai un

nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, pieredze, izglītība, kā arī cita CV un motivācijas vēstulē ietvertā informācija. ●      Leģitīmās intereses

●      Likumā noteikto prasību izpilde

●      Datu subjekta piekrišana

PSL leģitīmās intereses ir organizētpersonāla atlasi un atlasīt piemērotus kandidātus, kā arī nodibināt darba tiesiskās attiecības likumā noteiktajā kārtībā. Atsauksmes no bijušajiem darba devējiem tiek ievāktas, pamatojoties uz piekrišanu. 6 mēnešus pēc personāla atlases procesa noslēguma, visi iegūtie personas dati (CV, motivācijas vēstule) tiek automātiski dzēsti no PSL datubāzes.

PSL komerctelpu un īpašuma apsardzei un aizsardzībai: izmantojot videonovērošanu, kā arī ar signalizāciju aizsargātas telpas, lai novērstu potenciālos fiziskās un IT drošības riskus, finanšu riskus, zādzību un krāpniecību un vērstos valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs PSL tiesisko interešu aizsardzībai. Datu subjekta, tas ir, jebkuras fiziskas personas, kas apmeklē PSL komerctelpas un biroju telpas, attēls Leģitīmās intereses
  1. 5. Personas datu ieguves avoti

5.1.PSL rīcībā esošie Datu subjekta Personas dati tiek iegūti no šādiem avotiem, balstoties uz 4. nodaļā minētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

5.1.1. Datu subjekta iesniegtie Personas dati klātienē vai attālināti, proti, izmantojot elektronisko pastu, tālruni vai citu attālinātu saziņas līdzekli;

5.1.2. publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas, piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Lursoft datu bāzes rīcībā esošie dati;

5.1.3. PSL komerctelpās un biroja telpās veiktās videonovērošanas materiāls;

5.1.4. Sadarbības partnera iesniegtie Personas dati par tā pārstāvi, pilnvaroto personu vai pakalpojumu izpildošo darbinieku;

5.1.5. trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

6.Personas datu apstrāde PSL

6.1. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, izmantojot PSL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6.2. Personas dati tiek iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic sākotnēji neparedzētiem mērķiem vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.

6.3. Personas dati tiek glabāti tā, lai no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuru ietvaros dati iegūti vai apstrādāti. PSL Personas datu glabāšanas termiņi noteikti Privātuma politikas 9. nodaļā.

6.4. Personas dati tiek iegūti ievērojot datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

6.5. PSL nodrošina Personas datu precizitāti un, ja vajadzīgs, Personas dati tiek atjaunināti atbilstoši tā brīža aktuālajai informācijai vai dzēsti.

6.6. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, proti, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

6.7. Lai nodrošinātu saistību izpildi attiecībā pret Datu subjektu, PSL ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības PSL uzdevumā. Ja, pildot šos uzdevumus, PSL pilnvarotās personas apstrādā PSL rīcībā esošos Datu subjekta datus, attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par PSL rīcībā esošo Personas datu Apstrādātājiem, un PSL ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai.

6.7.1. Gadījumos, kuros PSL pilnvaro Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai, gan PSL, gan Apstrādātāji nodrošina Personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar VDAR, kā arī neizmanto Personas datus citos nolūkos, kā tikai nodibināto saistību izpildei pret Datu subjektu PSL uzdevumā.

6.7.2. Informāciju par Apstrādātāju rīcībā esošajiem Datu subjekta Personas datiem un Apstrādātāju apakšapstrādātājiem PSL nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar Privātuma politikas 10.2. apakšpunktu.

7.Personas datu aizsardzība

7.1.PSL aizsargā Datu subjekta Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un PSL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

7.1.1. PSL tīmekļa vietnes www.psl.lv darbībā izmanto SSL drošības sertifikātu, nodrošinot šifrētu datu pārraidi starp Datu subjektu un serveri, uz kura glabājas PSL iekšējās informācijas sistēmas un caur tīmekļa vietni saņemtie Datu subjekta Personas dati;

7.1.2. piešķir ierobežotam PSL nodarbināto personu lokam tikai darba pienākumiem atbilstošas piekļuves tiesības PSL iekšējo IT sistēmu un datu bāžu izmantošanai;

7.1.3. nodrošina ierobežotu piekļuvi PSL biroja telpām tikai PSL nodarbinātajām personām, darbiniekiem piešķirot ieejas kartes;

7.1.4. izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas;

7.1.5. regulāri veic atbilstošas drošības pārbaudes pret to, vai nav notikuši apzināti uzbrukumi PSL uzturētajām informācijas sistēmām, datu bāzēm, elektroniskajam pastam un serveriem, kā arī vai nav notikusi datu noplūde;

7.1.6. nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar PSL pārvaldībā esošajiem Personas datiem, ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus par veicamo datu apstrādi, tostarp Privātuma politikā iekļautos drošības norādījumus;

7.1.7. nodrošina, ka netiek pieļauta nejauša vai nelikumīga Personas datu dzēšana, bojāšana, nozaudēšana, labošana, apstrāde, publiskošana vai izpaušana trešajām personām;

7.1.8. nodrošina, ka visa veida papīra formāta dokumenti un konfidenciāla informācija tiek glabāta ierobežotas pieejamības vietā, proti, PSL biroja telpās un tajā esošajos ar atslēgu aizslēdzamos skapjos, kam var piekļūt tikai PSL nodarbinātie darbinieki vai pilnvarotās personas tiešo darba pienākumu veikšanai;

7.1.9. Nodrošina, ka visa veida konfidenciāli papīra formāta dokumenti pēc to glabāšanas termiņa beigām tiek pienācīgi iznīcināti tos sasmalcinot.

8.Personas datu nodošana trešajām personām

8.1.PSL rīcībā esošie Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kuros:

8.1.1. attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

8.1.2. Personas datu nodošanai Datu subjekts devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu;

8.1.3. izpaust Personas datus ir PSL pienākums ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

8.1.4. PSL leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi PSL leģitīmās intereses.

8.1.4. Nododot Personas datus trešajām personām, PSL izvērtē trešās personas datu aizsardzības un apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Datu subjekta informācijas aizsardzību.

9.Personas datu glabāšanas termiņi

9.1. PSL apstrādā tās rīcībā esošos Personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie nosacījumi:

9.1.1. kamēr noslēgtās līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;

9.1.2. tik ilgi, cik Personas dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti;

9.1.3. tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu PSL vai Datu subjekta leģitīmo interešu realizēšanu, piemēram, lai PSL vai Datu subjekts spētu iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, savukārt, atbildētājs – aizstāvēt savas tiesības;

9.1.4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai likumu “Par grāmatvedību”.

9.2. Kad neviens no 9.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs nav attiecināms, Personas dati tiek dzēsti vai arhivēti.

9.3. Papīra formāta dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, PSL arhīva telpā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, bet ne ilgāk kā 10 gadus, kā arī atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu PSL leģitīmās intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, parādu piedziņu, potenciālas tiesvedības gadījumā, noilguma periodā.

9.4. Elektroniski dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, PSL elektroniskā arhīva mapē, kam var piekļūt tikai PSL valde vai darbinieki, kas atbild par kvalitātes nodrošināšanu. Dokumenti netiek glabāti ilgāk par 5-10 gadiem.

10. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem Personas datiem

10.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi Personas dati ir PSL pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz PSL leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl PSL to spēj tehniski nodrošināt. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav pretrunā ar PSL pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos.

10.2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot iesniegumu par Datu subjekta tiesību īstenošanu PSL kontaktpersonai Personas datu apstrādes jautājumos uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@psl.lv

10.3. Saņemot Datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumu, PSL pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.4. Atbildi PSL nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad PSL kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne ilgāk par 60 dienām.

10.5. Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, līgumiska pamata, vai, lai īstenotu PSL leģitīmās intereses, Personas datu dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts 30 dienu laikā no brīža, kad PSL kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi pieprasījumu dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas datu dzēšanu nav iespējams īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana 30 dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.

10.6. Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un PSL. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie PSL kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos, iesniedzot iesniegumu PSL vai vēršoties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

11. Citi noteikumi

11.1. PSL pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido tās sniegtos pakalpojumus, kā arī sadarbības uzturēšanu ar Sadarbības partneriem, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā.

11.2. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama PSL tīmekļa vietnē www.psl.lv. Vienlaikus aktuālā Privātuma politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir pieejamas vēršoties pie PSL kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos.