PSL interneta lapas lietošanas noteikumi

Atverot un lietojot PSL interneta lapu, Jūs bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrītat šiem noteikumiem. Tādējādi, Jums PSL interneta lapa jālieto saskaņā ar šiem noteikumiem un visiem piemērojamajiem likumiem.

Autortiesības © SIA Pilna servisa līzings

Saturs

PSL interneta lapā ir informācija par PSL produkciju un PSL reklāmas akcijām. Šajā interneta lapā aprakstītā PSL produkti un pakalpojumi tiek piedāvāta tikai Latvijā.

Visai šajā interneta lapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.  Šajā interneta lapā esošā informācija nav juridiski saistoša.

Lai arī PSL pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un PSL neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija tiek nodrošināta tieši tāda, kāda tā ir, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas.

PSL patur tiesības mainīt informāciju saistībā ar modeļiem, aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Paziņojums par autortiesībām, rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesībām

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, un tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez PSL iepriekšējas rakstiskas atļaujas (izņemot skatīšanu).

Lietotājs piekrīt tam, ka PSL pēc saviem ieskatiem drīkst anulēt izmantoto materiālu, kā arī pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas nekavējoties dzēst attiecīgos attēlus no savas interneta lapas.

Prečzīmes

Visas šajā interneta lapā esošās prečzīmes, logotipi un servisa zīmes ir SIA Pilna Servisa Līzings vai trešo personu īpašums. Tās aizliegts lietot, pastāvīgi lejupielādēt, kopēt vai izplatīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas PSL vai attiecīgās trešās personas atļaujas.

Hipersaites

PSL interneta lapā var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām, kuras ir pilnībā neatkarīgas no šīs lapas. PSL neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras PSL interneta lapai piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies Jūs pats.

Atbildības ierobežojums

PSL neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar PSL interneta mājas lapas atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot Jūsu datoraprīkojumu, kā arī Jums paļaujoties uz PSL interneta lapā iegūto informāciju.

Noteikumu grozīšana

PSL patur tiesības grozīt šos noteikumus jebkurā brīdī atbilstoši situācijai, un Jūs ar šo tiekat aicināts apmeklēt šo lapu un izlasīt lietošanas noteikumus katru reizi, kad apmeklējat šo interneta lapu.

Saņemtās atsauksmes

Nosūtot jebkādas atsauksmes par šo PSL interneta lapu, Jūs piekrītat, ka PSL ir tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem mainīt, bez atlīdzības ievietot vai neievietot saņemtās atsauksmes šajā PSL interneta lapā. PSL neuzņemas nekādu atbildību par šajā PSL interneta lapā publicēto tekstu saturu.